____ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11 W KIELCACH__________________

STOŁÓWKA SZKOLNA

Podstawa prawna:
Na podstawie art.67a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),określa się następujące zasady korzystania ze stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Kielcach.

1.Do korzystania z obiadów uprawnieni są: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 Gimnazjum nr 11 w Kielcach, nauczyciele i pracownicy administracji szkoły.
2.Zapisy na obiady przyjmuje intendentka.
3.Obiady wydawane są codziennie w trzech grupach:
- grupa pierwsza: klasy I – V godzina 11.30 – 11.45
- grupa druga: klasy 0 godzina 11.50 – 12.15
- grupa trzecia: klasy IV SP i Gimnazjum godzina 12.30 - 12. 45
4.Ze stołówki szkolnej korzystają tylko uczniowie, którzy spożywają obiady.
5.W pierwszej kolejności, obiady jedzą uczniowie klas I – V.
6.Po zakończeniu posiłku należy odnieść naczynia do okienka „zwrot naczyń”.
7.Pieczywo i desery należy konsumować tylko i wyłącznie w stołówce szkolnej
8.Uczeń może korzystać z refundacji posiłków przez MOPR, GOPS, oraz na podstawie indywidualnej decyzji o zwolnieniu wydanej przez Dyrektora Szkoły.
9.Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,50 a dla nauczycieli i pracowników szkoły 9,00.
10.Opłata za obiad dla ucznia w placówce równa jest wartości surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku –„wsad do kotła”.
11.W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt do godziny 9,00 każdego dnia (osobiście u intendentki lub telefonicznie 41 367 62 66).
12.Wyjścia grupowe ze szkoły należy zgłosić dzień wcześniej.
13.W wypadku nie zgłoszenia faktu nieobecności dziecka w szkole rodzic (opiekun) zobowiązany jest pokryć koszt posiłku za okres nieobecności dziecka.
14.Odpłatności za obiady należy dokonywać do 7 każdego miesiąca w formie gotówkowej .
15.O rezygnacji uczniów z obiadów należy zgłosić do końca bieżącego miesiąca. Brak rezygnacji powoduje automatyczne naliczanie posiłków w następnym miesiącu.
16.W szkole wywieszony jest jadłospis dekadowy, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
25.Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, normami żywieniowymi dla uczniów oraz kalkulacją kosztów.

designed by: NETSERVICES