____ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11 W KIELCACH__________________

Nabór do przedszkoli

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2017/2018.

 06.04.2017 r. - 12.04.2017 r. do godz. 15:00 - odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

 13.04.2017 r. - 25.04.2017 r. do godz. 15:00 - przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie wniosek (logowanie się na stronie możliwe będzie w dniach 13-25 kwietnia br.), który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdej wybranej placówki, w celu zatwierdzenia.

12.05.2017 r. do godziny 12:00 - podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.05.2017 r. - 19.05.2015 r. do godziny 15:00 - potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko. Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

23.05.2017 r. do godziny 12:00 - podanie do publicznej widomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

 

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

 Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 obowiązują:

 ·         ­   kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,

·         ­   kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XXXIX/797/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

 

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

200

2.

Niepełnosprawność kandydata

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

200

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

200

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

200

Kryteria samorządowe

1.

Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola lud szkoły

50

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

40

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym

30

4.

Kryterium dochodowe – dochód na członka rodziny ( w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

 

Dochód:  poniżej 100 % (poniżej 674 zł)

6

 Od 100 %  -  poniżej 150 % – od 674,00 zł – 1010,99 zł 

5

 Od 150 % -   poniżej 200 %  –  1011,00 zł – 1347,99 zł

4

 Od 200 % - poniżej 250 % - 1348,00 – 1684,99 zł

3

 od 250 % - poniżej 300 %  - od 1685,00 zł – 2021,99 zł

2

 od 300 % - od 2022,00 zł

1

 

 Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ustawy prawo oświatowe):

 1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

 Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

 Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy o prawo oświatowe)

 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).

 

 W związku z naborem do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kielcach w dniach: 19.04.2017, 20.04.2017 oraz 24.04.2017 w godzinach 15.00 - 17.00 nauczyciel przedszkola, p. Katarzyna Wójcik będzie pełnić dyżur.

Zapraszamy do kontaktu z nami we wskazanych terminach.

W przypadku wątpliwości nauczyciel pomoże przy rejestracji Państwa dziecka w systemie rekrutacyjnym.

 

 

designed by: NETSERVICES