____ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11 W KIELCACH__________________

 

 Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 23 w Kielcach przyjmowane są:

 

1. Dzieci urodzone w 2009 roku, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016, 

2. Dzieci urodzone w 2010 roku, które odbyły roczne wychowanie przedszkolne w roku 2015/16 

3. Dzieci urodzone w 2010 roku, które nie odbyły rocznego wychowania przedszkolnego w roku 2015/16, jeśli przedstawią opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej 

4. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie karty zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (przyjmowanie kart od 18.04.2016r.)  - KARTA ZGŁOSZENIA (do pobrania)

5. W dalszej kolejności na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w tym spoza gminy Kielce, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w następujących terminach: 

6. O przyjęciu do szkoły dziecka spoza obwodu, w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, odpowiednio punktowane i potwierdzone dokumentami: 

8. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio: 

9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

10. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się najpóźniej do końca sierpnia i stosuje się odpowiednio powyższe przepisy.

 

designed by: NETSERVICES