godłoPL

Główne cele działalności:

Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego. Podstawę pracy biblioteki szkolnej stanowią:

Regulamin korzystania z biblioteki w Szkole Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach

I. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres trzech tygodni (z możliwością przedłużenia). Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mogą wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek.
 5. Czytelnik jest odpowiedzialny za wypożyczone książki - należy je szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 6. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 8. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie, nie należy używać telefonów komórkowych.
 9. Uczniowie mogą samodzielnie wybierać książki z wyznaczonych regałów.
 10. Pod koniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu (2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego).
 11. W przypadku zmiany szkoły, uczeń zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką szkolną.
 12. Każdy czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania.

II. Zasady korzystania z czytników e-booków

 1. Czytnik ebooków zawiera kolekcję książek elektronicznych pochodzących z domeny publicznej i innych darmowych źródeł.
 2. Z czytnika ebooków może korzystać każdy czytelnik biblioteki szkolnej aktywnie wypożyczający i nie zalegający ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 3. Czytnik ebooków udostępniany jest nieodpłatnie. Z e-czytnika można korzystać na miejscu lub wypożyczyć do domu.
 4. E-czytnik można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 14 dni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest do dbałości o stan e-czytnika i wykorzystywanie go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 6. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan e-czytnika przed wypożyczeniem oraz poinformować bibliotekarza o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu.
 7. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia czytnika ebooków.
 8. W przypadku uszkodzenia czytelnik ponosi koszty naprawy, a w przypadku zniszczenia – koszt zakupu nowego sprzętu.
 9. Czytelnik ma prawo korzystać z e-czytnika i wgranych na nim ebooków tylko na użytek własny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Czytelnik wypożyczający e-czytnik nie może usuwać jego zawartości, modyfikować treści ebooków, wgrywać nowych treści oraz umieszczać w e-czytniku własnej karty pamięci.
 11. Przy zwrocie e-czytnika bibliotekarz ma prawo sprawdzenia stanu technicznego, jego poprawności i kompletności.

III. Zasady ewidencji oraz korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotyczy:

 1. Zasad ewidencji i wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich.
 2. Zasad ewidencji i przekazywania materiałów ćwiczeniowych.
 3. Obowiązków ucznia związanych z wypożyczeniem.
 4. Postępowania w przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika/materiału edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach.

Ewidencja podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

 1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne dla uczniów gromadzi biblioteka szkolna i ewidencjonuje w księdze inwentarzowej podręczników.
 2. Materiały ćwiczeniowe ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej podręczników.

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

 1. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres trzech lat.
 3. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom do bezpośredniego użytkowania bez obowiązku zwrotu.
 4. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.
 5. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z terminem zwrotu półtora tygodnia przed zakończeniem roku szkolnego.
 6. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze itd. stanowią integralną część tych podręczników lub materiałów edukacyjnych i również podlegają zwrotowi.
 7. Uczniowie z wyjątkiem klas I-III SP wypożyczają podręczniki lub materiały edukacyjne na swoją kartę czytelnika. Nadzór nad wypożyczaniem i zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy.
 8. W przypadku uczniów klas I-III SP wychowawca pobiera z biblioteki podręczniki dla uczniów i jest odpowiedzialny za ich zwrot.
 9. Wychowawcy klas I-III SP pobierają materiały ćwiczeniowe i przekazują je uczniom bez obowiązku zwrotu.
 10. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do drugiej, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

Obowiązki związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.
 2. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców o zasadach korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 2. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były: płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie tych dodatków skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

IV. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

 1. Ze stanowisk komputerowych w bibliotece szkolnej mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Stanowiska komputerowe służą głównie do celów edukacyjnych: wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywanie własnych prac dla potrzeb szkolnych, tworzenie dokumentów na użytek szkoły, itp., korzystania z multimedialnych programów edukacyjnych.
 3. Użytkownicy mogą korzystać tylko z zainstalowanych programów. Instalowanie innych programów lub dokonywanie zmian jest zabronione.
 4. Z własnych nośników można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące.
 6. Uczniowie korzystający z komputera zobowiązani są zachowywać się cicho, przestrzegać zasad kultury.
 7. Nie wolno wnosić ani spożywać posiłków.
 8. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho. Nauczyciel może zlecić korzystanie ze słuchawek.
 9. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik powinien zgłosić nauczycielowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 10. Po zakończeniu pracy należy stanowisko komputerowe pozostawić w porządku.
 11. Niestosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Klasa IVa

Julian Tuwim, Spóźniony słowik, Dyzio Marzyciel
Konstanty Ildefons Gałczyński, Wizyta
Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa, Samochwała
Joanna Kulmowa, Marzenia, Nie wyrastaj z marzenia
Jan Twardowski, W klasie
Jean Jacques Sempe, Rene Gościnny, Mikołajek
Adam  Mickiewicz, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (fragm.)
Władysław Bełza, W podziemiach Wawelu
Marian Orłoś, O Wandzie, co nie chciała Niemca
Magdalena Grądzka, O Lechu, Czechu i Rusie, Piast Kołodziej
Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego
Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce
Charles Perrault, Kopciuszek
Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania

Lektura uzupełniająca

Francis Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród
Roald Dahl, Charlie i fabryka czekolady

Klasa IVb

Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa
Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo
Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania
Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant
Rene Gościnny, Jean Jacques Sempe, Mikołajek (wybór opowiadań)

Klasa Va

Ferenc Molnar, Chłopcy z Placu Broni
Mity: O powstaniu świata, Prometeusz, Syzyf, Demeter i Kora, Dedal i Ikar, Herakles, Tezeusz i Ariadna, Orfeusz i Eurydyka
Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska
Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny
Bolesław Prus, Katarynka
Cliwe Staples, Opowieści z Narni. Lew, Czarownica i stara szafa
Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

Literatura uzupełniająca

Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant
Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera

Klasa Vb

Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród
Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza
Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa
Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni
Bolesław Prus, Katarynka

Klasa VI

John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem
Małgorzata Musierowicz, Kwiat kalafiora
Kornel Makuszyński, Szatan z siódmej klasy
Hentyk Sienkiewicz, Janko Muzykant
Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

Klasa VII

Antoine de Saint – Exupery, Mały Książę
Juliusz Słowacki, Balladyna
Aleksander hr. Fredro, Zemsta
Adam Mickiewicz, Dziady cz. II
Henryk Sienkiewicz, Latarnik
Charles Dickens, Opowieść wigilijna
Henryk Sienkiewicz, Sachem

Klasa VIII

Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze, Tędy i owędy (frag.)
Tadeusz Różewicz, List do ludożerców
Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane
Jan Sztaudynger, Piórka
Jan Kochanowski, Treny (I, V, VII, VIII)
Bolesław Leśmian, Urszula Kochanowska
Juliusz Slowacki, Hymn
Wisława Szymborska, Nic dwa razy
Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
Jan Twardowski, Święty Franciszku
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
Marian Hemar, Piosenka o przychodni lekarskiej w Londynie
Anna Kamieńska, Prośba
Henryk Sienkiewicz, Quo vadis
Stanisław Mrożek, Artysta
Krzysztof Kamil Baczński, Z głową na karabinie
Jarosław Marek Rymkiewicz, Wiosna w Milanówku
Konstanty Ildefons Gałczyński, Pieśń III

Lektura uzupełniająca

Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze
Miron Białoszewski, Pamietnik z powstania warszawskiego (frag.)
Eric Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DLA GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

KLASA III GM

Jerome David Salinger, Buszujący w zbożu
Ryszard Kapuściński, Cesarz
Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego
Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
Ida Fink, Opowiadania wybór
Katarzyna Weintraub, Karp pożydowski
Antoin de Saint Exupery, Mały Książę
Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu